People

 

Professor Hiroyuki Ogata ogata@kuicr 0774-38-3274
Associate professor Hisashi Endo endo@scl 0774-38-3272
Assistant Professor Yusuke Okazaki okazaki@kuicr 0774-38-3296
Assistant Professor Hiroyuki Hikida hhikida@scl 0774-38-3273
JSPS Postdoctoral Fellow Russell Young Neches ryneches@scl 0774-38-3273
Guest Research Associate Chunjie Gong gong@scl 0774-38-3273
Program-Specific Res Meng Lingjie lingjie@kuicr 0774-38-3273
Researcher Nguyen Thi Tuyen 0774-38-3278
Shiho Okuda 0774-38-3278
Assistant Technical Staff / Secretary Yuki Ogata cls-sec@kuicr 0774-38-3270
Secretary Yuko Matsui cls-sec@kuicr 0774-38-3271
Nami Miyamoto cls-sec@kuicr 0774-38-3270
Graduate Students Xia Jun jun@kuicr 0774-38-3273
Hiroki Ban ban@kuicr 0774-38-3273
Zhang Ruixuan ruixuan@kuicr 0774-38-3273
Yang Qingwei qingwei@kuicr 0774-38-3273
Wu Junyi junyi@kuicr 0774-38-3273
Fang Yue ivyyue@kuicr 0774-38-3273
Tomokazu Yamamoto tomokazu@kuicr 0774-38-3273
Chen Jingjie jingjie@kuicr 0774-38-3273
Zhang Liwen liwen@kuicr 0774-38-3273
Research Students Liu Wenwen wenwen@kuicr 0774-38-3273
Zhao Hongda hongda@scl 0774-38-3273
Bachelor Students Komei Nagasaka komei@scl 0774-38-3273
Naoki Honda hhonda@scl 0774-38-3273
System Engineers Kazutsugu Nishikawa nishikaw@scl 0774-38-3265
Koichi Ohkubo ohkubo@scl 0774-38-3265
Junji Fukumoto fukumoto@scl 0774-38-3265
Hideya Uehara uehara@scl 0774-38-3265

kuicr ==> kuicr.kyoto-u.ac.jp
scl ==> scl.kyoto-u.ac.jp
g ==> gmail.com